תקנון האתר

1. מבוא

1.1. אתר התאחדות המלאכה והתעשייה (להלן: "התאחדות המלאכה והתעשייה " או "האתר") הוא אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים און ליין. האתר מצוי בכתובת: המרד 27 תל אביב.
1.2. בעל האתר ומפעילו הוא התאחדות המלאכה והתעשייה ע.ר. 580106920 הממוקמת ברחוב המרד 27 בתל אביב (להלן: "העמותה") טלפון: 03-7959100.
1.3. מטרת תקנון זה (להלן: "התקנון") היא להסדיר את היחסים המשפטיים בין העמותה לבין לקוחותיו ו/או חבריה (כהגדרתם להלן), ואת תנאי השימוש באתר. לעניין תקנון זה, לקוח הוא כל אדם או חברה המבצע רכישה באתר, גולש באתר, או עושה בו כל שימוש אחר, בין עבור עצמו ובין עבור צד שלישי (להלן "הלקוח").
1.4. תקנון זה (והוא בלבד) מסדיר את היחסים בין העמותה ובין לקוחות האתר, והוראותיו יחולו על כל פעולה של הלקוח באתר התאחדות המלאכה והתעשייה, לרבות הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר. לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העמותה ו/או עובדי העמותה ומנהליה, בכל הקשור להוראות תקנון זה.
1.5. הגלישה והשימוש באתר מהוות הסכמה מצד הלקוח לנהוג על פי הוראות התקנון והעמותה רואה בלקוח שעושה שימוש באתר כמי שקרא את התקנון על כל סעיפיו. לקוח שאינו מסכים לתקנון זה או לחלק ממנו, מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.
1.6. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קראו תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי את/ה מסכימ/ה ומקבל/ת את תקנון האתר.

2. הוראות כלליות

2.1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.2. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2.3. הוראות התקנון חלות על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון סלולארי, טאבלט וכדומה). הוראות התקנון חלות על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
2.4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "הוראות חוק הגנת הצרכן"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות אלו והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
2.5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא בזה.
2.6. העמותה רשאית לערוך שינויים בתקנון זה מעת לעת, והיא אינה נדרשת לעדכן מראש את לקוחות האתר אודות השינוי. במידה ויחולו שינויים מהותיים בתקנון, יעודכנו לקוחות האתר טרם כניסת השינוי לתוקף.
2.7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה, הוא המועד הקובע לכל דבר.

3. השימוש באתר

3.1. כל לקוח, רשאי להשתמש באתר, לרבות לשם ביצוע הזמנות ו/או רכישות באמצעות האתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
3.2. חל איסור להשתמש באתר או בתכניו לשם ביצוע מטרות לא חוקיות, וכן לבצע שימוש העלול לגרום פגיעה לאתר ו/או לפעילותו ו/או ללקוחותיו.
3.3. העמותה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
ב. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
ג. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו;
ה. כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.4. העמותה עושה כל מאמץ על מנת על מנת שהאתר יפעל בצורה מיטבית ותקינה וכן שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק. על אף האמור, עלולות לחול תקלות בפעילות האתר ו/או ליפול טעויות במידע המופיע בו. העמותה אינה מתחייבת כי לא יתרחשו תקלות בפעילות האתר ו/או ייפלו טעויות כאמור ו/או שטעויות ותקלות אלו לא ייגרמו נזק כלשהו ללקוח.
3.5. העמותה רשאית לערוך שינויים באתר, בתכנים המופיעים בו ובמוצרים הנמכרים בו, ואף למחוק ממנו תכנים ומוצרים. ללקוח לא תהיה כל זכות או טענה בנוגע לשינויים כאמור, ו/או טענה בדבר נזק שעלול להיגרם בשל כך.

4. המוצרים

4.1. העמותה מעמידה ללקוחות המבקרים באתר אפשרות לרכישה מקוונת של קורסים וסדנאות (להלן: "המוצרים").
4.2. העמותה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים ותיאור מדויק של המוצרים, לרבות התכנים, אופן ביצוע ואורך הקורס/ סדנא. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעמותה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות כאמור. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את העמותה.
4.3. העמותה אינה מתחייבת כי המוצרים הנמכרים באתר יהיו לשביעות רצונו של הלקוח ויענו על דרישותיו וציפיותיו. העמותה לא תישא באחריות או חבות לכל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם ללקוח או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הרכישה בו ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו.
4.4. אין העמותה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר, יישארו קבועים והעמותה שומרת על זכותה לשנות את מחירי המוצרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא יהיו ללקוח אשר רכש מוצר כלשהו טענות כלשהן בעניין זה.

5. רכישת מוצרים באתר

5.1. רכישת המוצרים באתר תתבצע באמצעות בחירת המוצרים לסל הקניות שבאתר. לאחר הוספת המוצרים לסל הקניות, יזין הלקוח בטופס המקוון המיועד לכך את הפרטים הבאים אודותיו: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (שם היישוב, רחוב, מספר בית, קומה, דירה, כניסה) וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו כדי לבצע שיוך ההזמנה ללקוח ולצורך שליחת פרטי ההזמנה.
5.2. ככל שהלקוח מעוניין בכך, יתאפשר לו לציין הערות נוספות ו/או מידע רלוונטי נוסף בדבר הזמנת המוצרים. ישנה חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית. ללא מילוי פרטים אלו לא תתאפשר השלמת ההזמנה באתר.
5.3. על מנת למנוע תקלה כלשהי בביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, על הלקוח למסור רק פרטים מדויקים ונכונים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
5.4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר הלקוח את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
5.5. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
5.6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הלקוח ייחשב לביצוע הזמנה (להלן:"ההזמנה").
5.7. עם קבלת ההזמנה, האתר יערוך בדיקה של אמצעי התשלום איתו ביקש הלקוח לשלם. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי באמצעותה ניתן להעביר תשלום לאתר, הפעולה תאושר ויתקבל אישור סופי של ההזמנה.
5.8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות וייחשבו כאישור הלקוח לביצוע ההזמנה על כל פרטיה.

6. אופן התשלום עבור ההזמנה

6.1. המחירים באתר מצוינים בשקל חדש וכוללים מע"מ, למעט אם צוין אחרת.
6.2. התשלום עבור ההזמנה יעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה של העמותה.
6.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהעמותה תכבד.
6.4. במקרה בו יבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, הוא יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, לרבות סוג הכרטיס ותוקפו וכן את מספר תעודת הזהות שלו.
6.5. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון באתר, יישלח אל הלקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את העמותה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא מעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
6.6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע העמותה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח. עם קבלת אישור על תקינות אמצעי התשלום, תישלח הודעה ללקוח כי הזמנתו אושרה וחשבונו יחויב בעלות המוצר.
6.7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הלקוח הודעה על כך והעמותה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

7. ביטול רכישה מצד הלקוח

7.1. כל לקוח הרוכש/ת מוצר באתר רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
7.2. כל ביטול הזמנה של מוצרים שביצע לקוח באתר ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לעמותה לכתובת הדוא"ל iris@aci.org.il (להלן: "הודעת הביטול").
7.3. במקרה של בקשת לקוח לביטול עסקה של סדנה, קורס או אירוע מסוג זה, הדבר יתאפשר אך ורק אם הלקוח שלח את הודעת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
7.4. במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, העמותה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בעמותה.
7.5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק ובכל מקרה שמדובר בהוראות שאינן קוגנטיות הוראות תקנון זה יגברו.

8. ביטול רכישה מצד העמותה

8.1. העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל הזמנה ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח שביצע הזמנה, והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
8.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כמפורט לעיל, לא תהיה ללקוח או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או האתר בגין ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה.

9. סודיות ופרטיות

9.1. כל פרטיו האישים של הלקוח (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העמותה.
9.2. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר שלא לצורך השלמת העסקה.
9.3. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין אותה עסקה אותה ביקש הלקוח לבצע, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.
9.4. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו הלקוח עשה שימוש בשירותי העמותה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי לקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
9.5. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
9.6. העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.
9.7. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ללקוח את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
9.8. במידה ויחולו מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

10. חברות בעמותה

10.1. העמותה מאפשרת ללקוח האתר להצטרף כחבר בעמותה (עם הצטרפות לקוח ייקרא להלן גם "החבר").
10.2. עם הצטרפותו רואה בו העמותה כמי שהצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף כפי שהוצגו על-ידי העמותה. כמו כן, רואה בחבר כי הסכים לקבל עליו את מטרות העמותה, תקנון העמותה, נוהלי העמותה וסמכות מוסדות העמותה.
10.3. במועד הצטרפותו, ישלם החבר לעמותה בכל שנת חברות דמי חבר שנתיים קבועים, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי מוסדות העמותה, ואשר עומדים כיום על סך של 720 ₪ (להלן: "דמי החבר") (להלן: "דמי החבר").
10.4. דמי החבר ישולמו לעמותה בהוראת קבע או בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומים, לפי בחירת החבר.
10.5. תקופת החברות הינה לשנה לכל הפחות, כאשר חידוש החברות ייעשה מדי שנה באופן אוטומטי אלא אם תתקבל הודעת ביטול סיום שנת החברות ביחס לשנת החברות הבאה. ככל והתשלום לא מבוצע על ידי החבר בהוראת קבע, יסדיר החבר בתחילת כל שנת חברות את דמי החבר השנתיים הקבועים והמשתנים.
10.6. בכל מקרה של ביטול החברות על ידי החבר במהלך שנת החברות, ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את השלמת יתרת התשלום היחסי של דמי החבר השנתיים בתשלום אחד.
10.7. בנסיבות בהן תופסק חברותו של החבר בעמותה (מכל סיבה שהיא) בטרם נסתיימה שנת החברות, לא יהא זכאי החבר להשבת דמי החבר, כולם ו/או חלקם.
10.8. העמותה רשאית לבטל את החברות בעמותה, או לשנות את כללי ההצטרפות אליה.
10.9. ניתן להצטרף כחבר בעמותה באמצעות מילוי טופס הצטרפות באתר או לחילופין באמצעות טופס פיזי אשר יישלח אל dina@aci.org.il (שניהם ייקראו להלן: "טופס ההצטרפות").
10.10. אין האמור בפרק זה כדי לגרוע בהוראה כלשהי מההוראות המפורטות בטופס ההצטרפות.

11. מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת

11.1. במסגרת ההצטרפות כחבר לעמותה, ימסור החבר פרטים במסגרת טופס ההצטרפות כאמור. בעצם הצטרפותו ומסירת פרטיו האישיים לעמותה, בין אם חתם החבר על טופס הצטרפות באתר ובין ששלח טופס פיזי, הוא מאשר כדלקמן:
11.2. החבר מסכים להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי העמותה.
11.3. החבר מסכים לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת (כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת")) מהעמותה, באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל.
11.4. החבר מאשר כי העמותה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם גופים שונים הקשורים בחברות בעמותה. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר שיהא בידי העמותה בקשר להיותו חבר בה כאמור, ייחשב לקניינה של העמותה, והחבר מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
11.5. החבר מאשר כי העמותה תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס לחברות בעמותה – אף אם אינם דברי פרסומת – ובכללן הודעות ועדכונים שהעמותה נדרשת למסור לחבריה על פי כל דין. אין באמור כדי לחייב את העמותה לשלוח הודעות ו/או עדכונים כאמור.
11.6. חבר העמותה יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב. מובהר למען הזהירות, כי הודעת הסירוב לא תתייחס להודעות לפי סעיף ‎11.5 לעיל, אותם תהיה העמותה רשאית לשלוח לחבר גם לאחר משלוח הודעת הסירוב.
11.7. למען הסר ספק מובהר בזאת כי העמותה תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי העמותה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או כל דין.
11.8. האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
11.9. כל חבר יהא רשאי לבקש מהעמותה, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של העמותה ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא החבר רשאי לבקש מהעמותה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של העמותה. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: orit.a@aci.org.il. העמותה תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לעמותה בכתב, זמן סביר לאחר קבלת הבקשה במשרדי העמותה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת. החבר מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של העמותה (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לעמותה לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם לברותו בעמותה, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד העמותה ו/או מי מטעמה.
11.10. יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי החבר בטופס ההצטרפות מוטלת על החבר בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר להודעות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות.

 

תפריט סלטים (2.5 ליטר)​: 

סלט קפרזה
₪150
מיקס עגבניות, זיתי קלמטה, צלפים, בצל סגול ומוצרלה פרסקה בויניגרט בלסמי דבש
סלט ים תיכוני
₪150
חסה, רוקט, מלפפון ירוק, עגבנייה, בצל סגול, עירית, אורגנו, גבינת פטה וזיתי קלמטה
סלט טונה
₪150
חסה, רוקט, מלפפון ירוק, עגבניה, גזר, בצל סגול, עירית, פטרוזיליה וסלט טונה מתובל במיונז
סלט גינה
₪150
חסה, רוקט, מלפפון ירוק, עגבנייה, גזר, פטריות שמפיניון, בצל סגול, עירית ופקאן קלוי
סלט עדשים שחורות וקינואה
₪165
עגבנייה, בצל סגול, גזר, רוקט, כוסברה, פטרוזיליה, עירית, חמוציות ואגוזי מלך

תפריט מלוחים:

מיני קישים
₪220
במגוון מילויים: פלפלים, פורטבלו, זוקיני, בטטה, בצל / 35 יחידות
מיני מאפי גבינות עיזים
₪220
מיני מאפים מבצק קרואסון במילוי גבינות עיזים / 40 יחידות
מיני כריכי פוקצ'ה
₪250
במגוון מילויים: פלפל קלוי ופטה, פורטבלו פסטו, סלט טונה, סלט ביצים, אבוקדו (בעונה)
/ 25 יחידות
מיני ברוסקטות
₪220
במגוון תוספות: סלסת עגבניות וחציל קלוי, פטה סלק ואגוזי מלך, ממרח פטריות וכמהין, פסטו ואנטי פסטי / 30 יחידות

תפריט מנות חמות:

פסטה פומודורו
אלי אוליו פטריות ועשבי תיבול / 20-15 מנות
₪240
לזניה
ריקוטה תרד / חצילים / אנטי פסטי, גדולה (20-25 מנות)
₪320
לזניה
ריקוטה תרד / חצילים / אנטי פסטי , קטנה (10-15 מנות)
₪260

תפריט ירקות:

ירקות קלויים
₪185
מבחר ירקות קלויים בתנור / בטטה, זוקיני, חציל, פורטבלו, פלפל, עגבניות שרי / מגיע עם מטבל טחינה ושני לחמי מחמצת
מגש ירקות טריים
₪150
מגוון ירקות חתוכים

תפריט מתוקים:

מיני פטיפורים אפויים
₪250
שלגיות פאדג' שוקולד, מדלנים, אלפחורס, מקארונים, נשיקות איטלקיות, כדורי שוקולד / 40 יחידות
מיני טארלטים אפויים
₪240
קרמבל תפוחים, קרם שקדים ואגסים, פרי העונה בפרנג'יפן, שוקולד, פרג / 30 יחידות
מיני מאפים מתוקים
₪200
חמאה, שוקולד, גבינה, תפוחים, אגסים, קינמון ומסקרפונה לימון / 30 יחידות
מיני פרופיטרולים (פחזניות)
₪165
במילוי קרם פטיסייר ובציפוי גנאש שוקולד מריר / 30 יחידות
מיני טארטלטים קרים
₪250
קרם מסקרפונה ותותים (בעונה), פטיסייר ופירות העונה,
מוס שוקולד וקרנצ' אגוזי לוז, קרם לימון / 24 יחידות
מיני סברינות
₪240
בסירופ ברנדי תפוזים, קרם שמנת ודובדבנים / 20 יחידות
עוגיות ועוגות בחושות
₪220
מבחר מן העוגיות והעוגות הבחושות שלנו